OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU – ZADORUS

SPIS TREŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Zamówienia

§ 3 Ceny i płatności

§ 4 Dostawa

§ 5 Kontrola jakości i reklamacje

§ 6 Odpowiedzialność

§ 7 Ochrona danych osobowych

§ 8 Postanowienia końcowe

§ 9 Kary umowne

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejsze ogólne warunki zakupu (OWZ) mają zastosowanie do wszystkich umów zakupu zawieranych przez firmę ZADORUS Grzegorz Zadora, z siedzibą Sobianowice 94A, 20-258 Lublin 62, Polska, zwaną dalej „Kupującym”.

1.2 OWZ stanowią integralną część każdej umowy zakupu zawieranej przez ZADORUS, nawet jeśli nie zostały ponownie wyraźnie uzgodnione.

1.3 Warunki zakupu obowiązują wszystkie transakcje realizowane przez ZADORUS, o ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie.

2. Zamówienia

2.1 Zamówienia mogą być składane mailowo, telefonicznie lub przez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej ZADORUS.

2.2 Każde zamówienie powinno zawierać pełne dane dostawcy, w tym nazwę firmy, adres, NIP, numer kontaktowy oraz szczegóły zamawianego towaru.

2.3 ZADORUS zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania zamówienia bez ponoszenia kosztów do momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia przez dostawcę.

3. Ceny i Płatności

3.1 Ceny produktów są ustalane na podstawie aktualnego cennika dostawcy lub indywidualnych uzgodnień między stronami i są podane w PLN, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

3.2 Cena obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą towarów, w tym opakowanie, transport, ubezpieczenie oraz wszelkie podatki i opłaty.

3.3 Płatność za zamówione towary będzie dokonywana w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, chyba że uzgodniono inaczej.

3.4 ZADORUS zastrzega sobie prawo do potrącenia wszelkich należności z tytułu zobowiązań dostawcy wobec ZADORUS.

4. Dostawa

4.1 Dostawa towarów powinna być realizowana zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu. Termin dostawy jest wiążący i jego niedotrzymanie może skutkować odstąpieniem od umowy przez ZADORUS.

4.2 Ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą towaru przechodzi na ZADORUS w momencie dostarczenia towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu, zgodnie z art. 544 Kodeksu cywilnego.

4.3 Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego opakowania i oznakowania towaru, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu.

4.4 W przypadku opóźnienia dostawy, dostawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować ZADORUS o przyczynach opóźnienia i nowym terminie dostawy.

5. Kontrola Jakości i Reklamacje

5.1 ZADORUS ma prawo do kontroli jakości dostarczonego towaru w momencie odbioru. W przypadku stwierdzenia wad, ZADORUS ma prawo do zwrotu wadliwego towaru na koszt dostawcy.

5.2 Wszelkie reklamacje dotyczące ilości lub jakości towaru powinny być zgłaszane dostawcy w terminie 7 dni od daty odbioru towaru, zgodnie z art. 563 Kodeksu cywilnego.

5.3 W przypadku uznania reklamacji, dostawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na nowy lub zwrotu pieniędzy.

6. Odpowiedzialność

6.1 Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z dostarczenia wadliwego towaru lub niedotrzymania warunków umowy, zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego.

6.2 Maksymalna odpowiedzialność dostawcy z tytułu jakichkolwiek roszczeń nie przekroczy wartości zamówionego towaru.

6.3 Dostawca zobowiązuje się do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją dostaw na rzecz ZADORUS.

7. Ochrona Danych Osobowych

7.1 Administratorem danych osobowych jest ZADORUS Grzegorz Zadora z siedzibą Sobianowice 94A, 20258 Lublin 62, Polska.

7.2 Dane osobowe dostawców są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

7.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zakupu, wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

7.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy zakupu. Dostawca ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.5 Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie ZADORUS.

8. Postanowienia Końcowe

8.1 Wszelkie spory wynikłe z umów zakupu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZADORUS.

8.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

8.3 ZADORUS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków zakupu w dowolnym czasie, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed ich wprowadzeniem.

9. Kary Umowne

9.1 W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru, dostawca zapłaci ZADORUS karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednakże łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia.

9.2 ZADORUS zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli szkoda poniesiona przez ZADORUS przekracza wartość kar umownych.

9.3 Kara umowna nie wyklucza możliwości odstąpienia od umowy przez ZADORUS w przypadku opóźnienia dostawy przekraczającego 14 dni.

9.4 Wszelkie kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez ZADORUS.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zadorus.