OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – ZADORUS

SPIS TREŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Zamówienia

§ 3 Ceny i płatności

§ 4 Dostawa

§ 5 Reklamacje i zwroty

§ 6 Odpowiedzialność

§ 7 Ochrona danych osobowych

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Umowy sprzedaży zawierane są z firmą ZADORUS Grzegorz Zadora, z siedzibą Sobianowice 94A, 20-258 Lublin 62, Polska.

1.2 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez ZADORUS, o ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie.

1.3 OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez ZADORUS, nawet jeśli nie zostały ponownie wyraźnie uzgodnione.

2. Zamówienia

2.1 Zamówienia mogą być składane mailowo, telefonicznie lub przez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej ZADORUS.

2.2 Każde zamówienie powinno zawierać pełne dane kupującego, w tym nazwę firmy, adres, NIP, numer kontaktowy oraz szczegóły zamawianego towaru.

2.3 ZADORUS zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku niepełnych danych lub zaległości płatniczych kupującego.

3. Ceny i Płatności

3.1 Ceny produktów są podane w PLN i nie zawierają podatku VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

3.2 ZADORUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia, przy czym zmiany te nie będą dotyczyły zamówień już przyjętych do realizacji.

3.3 Płatność powinna być dokonana przed wysyłką towaru, chyba że uzgodniono inaczej. Płatność uznaje się za dokonaną w momencie wpływu środków na konto ZADORUS.

3.4 Akceptowane formy płatności to przelew bankowy, karta kredytowa oraz płatności online.

4. Dostawa

4.1 Koszty dostawy pokrywa nabywca, chyba że umowa stanowi inaczej.

4.2 Termin dostawy ustalany jest indywidualnie i może wynosić od 3 do 14 dni roboczych, w zależności od dostępności towaru, chyba że ustalono inaczej.

4.3 Ryzyko związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu przechodzi na nabywcę w momencie przekazania towaru przewoźnikowi, zgodnie z art. 544 Kodeksu cywilnego.

4.4 W przypadku opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych od ZADORUS, termin dostawy może ulec wydłużeniu, o czym nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Reklamacje i Zwroty

5.1 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

5.2 Reklamacje należy zgłaszać w terminie 7 dni od otrzymania towaru. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5.3 Towar zwrócony musi być w stanie nienaruszonym i oryginalnie zapakowany, chyba że wada została stwierdzona podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

5.4 W przypadku uznania reklamacji, ZADORUS zobowiązuje się do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu pieniędzy, w zależności od decyzji nabywcy.

5.5 Reklamacje dotyczące towaru przetworzonego lub używanego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem nie będą uwzględniane. Podstawa prawna: art. 560 §1 oraz art. 561 §2 Kodeksu cywilnego.

5.6 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty należności z tytułu Umowy. W przypadku uwzględnienia reklamacji i obniżenia ceny Towaru z powodu wady, stosowna część zapłaconej przez Kupującego ceny będzie Kupującemu zwrócona na podstawie faktury korygującej niezwłocznie po potwierdzeniu jej otrzymania przez Kupującego.

6. Odpowiedzialność

6.1 ZADORUS nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktów.

6.2 Maksymalna odpowiedzialność ZADORUS z tytułu jakichkolwiek roszczeń nie przekroczy wartości zamówionego towaru.

6.3 ZADORUS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z przyczyn niezależnych od firmy, w tym siły wyższej, zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego.

7. Ochrona Danych Osobowych

7.1 Administratorem danych osobowych jest ZADORUS Grzegorz Zadora z siedzibą Sobianowice 94A, 20-258 Lublin 62, Polska.

7.2 Dane osobowe nabywców są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

7.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

7.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy sprzedaży. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.5 Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie ZADORUS.

8. Postanowienia Końcowe

8.1 Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZADORUS.

8.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 535-602.

8.3 ZADORUS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków sprzedaży w dowolnym czasie, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed ich wprowadzeniem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zadorus.